HGR Beleid - Algemene voorwaarden

HGR INDUSTRIAL OVERSCHOT, INC. WEBSITE GEBRUIK OVEREENKOMST

Deze website ( “Overeenkomst”) is tussen u ( “Gebruiker”) en HGR INDUSTRIAL OVERSCHOT, INC. ("Bedrijf"). Met het oog op het recht op toegang en het gebruik van de website van de Vennootschap www.hgrinc.com ( “Website”), en de op de website aangeboden informatie, Gebruiker gaat akkoord met de in deze overeenkomst bepalingen en voorwaarden van het gebruik. Deze overeenkomst is van toepassing op de producten, diensten en informatie die momenteel worden aangeboden door de Onderneming, producten, diensten, informatie of producten die het bedrijf kan ervoor kiezen om te bieden in de toekomst (tenzij anders vermeld).

Wij verkopen, uit te lenen, of alle persoonlijk identificeerbare informatie over u verhuren aan een derde partij buitenkant van de Vennootschap, haar filialen, dochterondernemingen, gevolmachtigde agenten, werkmaatschappijen, en overige verbonden entiteiten. We informatie aan derden alleen wanneer het redelijkerwijs noodzakelijk is om ons in staat stellen om onze diensten uit te voeren en informatie te leveren, goederen en diensten aan u.

 1. 1. Controle over de website bedrijf.
  1. (A) Bedrijf heeft het recht, maar niet de verplichting, om het gebruik van de website en de inhoud ervan te controleren, en, tenzij anders is bepaald op grond van artikel 3, Privacy, mag vrijelijk te gebruiken en alle informatie en materiaal aanbiedt bekend ontvangen van de Gebruiker of verzameld via het gebruik van de website van de gebruiker om welke wettige reden of doel. Company behoudt zich het recht voor te allen tijde alle informatie als nodig is om een ​​wet, voorschrift of overheid verzoek te voldoen bekend te maken.
  2. (B) Onderneming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen enig deel van deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op elk moment. Kennisgeving van wijzigingen in de overeenkomst zal worden geplaatst op de website. Wijzigingen van de overeenkomst wordt van kracht zodra zij worden geplaatst op de website, en de voortzetting van het gebruik van de website van de gebruiker accepteer de gebruiker daarvan.
  3. (C) Bedrijf kan veranderen, opschorten of stopzetten elk aspect van de website op elk gewenst moment, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud, diensten die worden aangeboden, aangeboden producten, database, uren van beschikbaarheid en benodigde apparatuur voor toegang of gebruik. Vennootschap kan ook grenzen aan bepaalde functies en diensten op te leggen of de gebruiker toegang tot delen of het geheel van de website zonder kennisgeving of aansprakelijkheid te beperken.
 2. 2. Intellectuele eigendomsrechten.
  1. (A) De website is auteursrechtelijk beschermd krachtens de Amerikaanse wetten op het auteursrecht, internationale verdragen en andere wetten op het auteursrecht. Het logo, slogans, en andere opvallende ontwerpen zijn eigendom van Company of haar licentiegevers en worden beschermd door de staat, nationale en internationale wetten van het handelsmerk, trade dress, en oneerlijke concurrentie. Al het materiaal binnen de Website (de "Inhoud") zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van of gecontroleerd door het bedrijf of de partij die als leverancier daarvan.
  2. (B) Het kopiëren, anders reproduceren of opslaan van Content voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik User's gebruik is uitdrukkelijk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap of de rechthebbende die in de inhoud van de verklaring inzake auteursrecht verboden.
 3. 3. Privacy.

  Gebruik van de Website is onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid hierin door verwijzing opgenomen. Klik hier om de openstelling van het privacybeleid in een nieuw venster.

 4. 4. Convenanten gebruiker.
  1. (A) Gebruiker vertegenwoordigt, warrants en verbonden die gebruiker niet zal uploaden, plaatsen of te verzenden naar of te distribueren of anderszins te publiceren via de Website materialen die: beperken of hinderen van andere gebruikers in het gebruiken of genieten van de website, zijn onwettig, bedreigend, intimiderend , beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, beledigend, pornografisch, profaan, seksueel expliciete, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, onrechtmatig of onfatsoenlijk, vormen of gedrag dat een strafbaar feit zou vormen aan te moedigen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins schenden elke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, schenden, plagiaat of inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, het recht op privacy of publiciteit of andere eigendomsrechten, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere schadelijke componenten die bedoeld zijn om schaden, verstoren, onderscheppen of onteigenen een systeem, gegevens of persoonlijke informatie bevatten informatie, software of ander materiaal van commerciële aard, bevatten reclame van welke aard dan ook, vormen of bevatten onjuiste of misleidende aanduidingen van herkomst of constateringen van feiten, of zouden minderjarigen op enigerlei wijze schaden.
  2. (B) Gebruiker verdere toezeggingen niet aan een apparaat, software of routine te gebruiken om in te grijpen of proberen te interfereren met de goede werking Ofthe Website of enige bedrijf dat wordt uitgevoerd op de website. Gebruiker mag geen actie die een onredelijke of onevenredig grote last op de infrastructuur van de Website legt nemen. Gebruiker kan niet linken naar de website op een manier die home page Company zou omzeilen. Gebruiker kan niet 'frame' van de Website of enig gedeelte daarvan.
  3. (C) Gebruiker machtigt Company User's creditcard of automatische incasso van de bankrekening van de gebruiker voor de betaling van de gekochte artikelen via de website van Company's opladen door machtiging van ons (Company) om (gebruikershandleiding) creditcard of afschrijven van uw bankrekening, geen aanvullend bericht of toestemming is vereist voordat Company factureert de creditcard of de bankrekening debiteren voor alle bedragen die aan Company om welke reden. Bedrijf mag late betalingen, gedeeltelijke betalingen of gemarkeerd als "volledige betaling" of als een schikking van een geschil zonder verlies van onze rechten op grond van deze overeenkomst betalingen te accepteren. Gebruiker stemt ermee in om de kosten en betalen we maken om een ​​onbetaalde saldo van u verzamelen
 5. 5. Dankwoord gebruiker.
  1. (A) De gebruiker erkent dat elke en alle door Gebruiker in de loop van het gebruik van de website informatie kan worden gebruikt door de Vennootschap voor elk rechtmatig doel, met inachtneming van het privacybeleid van de Vennootschap.
  2. (B) Gebruiker erkent dat, tenzij anders vermeld, de producten of diensten die worden verkocht via of geadverteerd op de website worden verkocht "ZOALS HET IS", zonder enige vorm van garantie.
  3. (C) Gebruiker erkent dat uitzendingen van en naar deze website kunnen worden gelezen of onderschept door derden. Gebruiker erkent dat het vertrouwen op enige mening, advies, verklaring, memorandum, informatie, of enig ander materiaal op de website of een van de schakels is op eigen risico gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten, belastingen en kosten die kunnen ontstaan ​​door het gebruik van deze website of als gevolg Ofthe aankoop van producten / diensten vanuit het.
  4. (D) De gebruiker erkent dat de Vennootschap heeft geen poging om te beoordelen, te bewerken, te wijzigen, te reguleren of de inhoud van sites die gelinkt zijn aan de Website en dat Company is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, wettigheid, fatsoen of auteursrecht worden gehouden onder controle en handelsmerk naleving van elke site van derden.
 6. 6. Disclaimers.

  Bedrijf vertegenwoordigt niet over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig advies, opinie of andere informatie die wordt weergegeven of gedistribueerd via de website. Verder, met behulp van de website en de producten en / of diensten bedrijf biedt, gebruiker kan de toegang aan derden en andere websites hebben. De toegang tot dergelijke partijen en websites houdt een goedkeuring door de Vennootschap of een van haar dochterondernemingen of filialen ofthird partijen, of de middelen, producten of diensten aangeboden door hen vormen. Bedrijf geeft geen garanties of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke derde partijen of hun producten of diensten, of informatie vinden op het internet dat de gebruiker toegang heeft door het gebruik van de website.

 7. 7. Afwijzing van garantie.

  DEZE WEBSITE WORDT "AS IS." USER BEGRIJPT EN uitdrukkelijk akkoord DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE DE INHOUD IS GEBRUIKERS EIGEN RISICO, waarvan materialen en / of data gedownload of anderszins verkregen VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS GEBRUIKERS EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO EN DAT GEBRUIKERS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN van dergelijk materiaal en / of gegevens BE. TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE overeenkomst of anderszins OP DE WEBSITE, HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES, expliciet of impliciet, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK EN MAAKT HET GEEN GARANTIE OF verklaringen met betrekking tot producten, diensten of informatie die UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERKREGEN, MET BETREKKING TOT DE juistheid of betrouwbaarheid van de informatie waarover wij VIA DE WEBSITE, MET BETREKKING TOT goederen of diensten gekocht of verkregen via de website, voor alle TRANSACTIES AANGEGAAN VIA DE WEBSITE OF DAT DE WEBSITE eisen van de gebruiker VOLDOEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS.

  COMPANY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LASTERLIJKE, aanstootgevend, illegaal, onrechtmatig of inbreuk GEDRAG van enig gebruiker. INDIEN U NIET TEVREDEN MET DE SITE OF MET EEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN bedrijf zijn, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.
  ADVIES of inlichtingen door een gebruiker, hetzij mondeling of schriftelijk, via de website en sommige dienstverleners op de website aangeboden ZAL EEN GARANTIE geen enkele vorm van CREATE, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst.

 8. 8. Aansprakelijkheidsbeperking.

  Het bedrijf zal NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET de website te gebruiken, ALS GEVOLG VAN ENIGE INFORMATIE, goederen of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties AANGEGAAN VIA DE WEBSITE, ALS GEVOLG VAN HET VERLIES VAN, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN TRANSMISSIES OF gegevens van een gebruiker of voor de kosten van opdrachten voor vervangende goederen en services, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE, ZELFS ALS DE VENNOOTSCHAP WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL SCHADE meer bedragen dan EVENTUELE BETAALDE door gebruiker tot bedrijf.

 9. 9. Vrijwaring.

  Gebruiker gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren van de Vennootschap, zijn filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants en agenten tegen alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade en / of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten kosten) die voortvloeien uit het gebruik gebruiker Ofthe Website, user's schending Ofthe gelet opde Overeenkomst of overtreding gebruiker, of schending door een andere gebruiker van enig intellectueel eigendom of ander recht ofany persoon of entiteit. De termen ofthis overeenkomst zal ten goede komen Ofthe Vennootschap opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders. Gebruiker convenanten volledig samen te werken in de verdediging ofany claim. Company behoudt zich het recht, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle ofany materie anders aan schadeloosstelling onderwerp door Gebruiker en gebruiker ervan uit mag in geen geval te beslechten zaak zonder schriftelijke toestemming Ofthe Company.

 10. 10. Mededelingen.

  Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, dienen alle berichten worden gegeven bye-mail naar help@hgrinc.com (in het geval ofCompany) of op het e-mailadres Gebruiker Company verstrekt tijdens het gebruik User's Ofthe Website (in het geval van de gebruiker), of een ander adres dat kan elke partij op te geven. Kennisgeving wordt geacht gegeven 24 uur na de e-mail wordt verzonden, tenzij de verzendende partij wordt gemeld dat de e-mail adres is ongeldig.

 11. 11. Termijn; Beëindiging.

  De term ofthis overeenkomst vangt aan wanneer de gebruiker eerst de website bezoekt en zijn van toepassing op alle latere bezoeken gebruikershandleiding. De Vennootschap kan, met of zonder reden, onmiddellijk deze overeenkomst te beëindigen, en ontkennen gebruiker toegang tot de Website. Zonder beperking van het voorgaande, Company heeft het recht om recht gebruiker toegang tot de website in het geval dat Gebruiker schendt deze overeenkomst of zich bezighoudt met gedrag dat Company, naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar beschouwt onmiddellijk te beëindigen. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd. Gebruikers zullen niet langer worden toegestaan ​​om de inhoud van de website, in het geval van beëindiging. de beperkingen opgelegd aan Gebruiker met betrekking tot materiaal gedownload. gekopieerd of anderszins overgenomen uit de website. de afwijzingen en beperkingen van de verplichtingen en vrijwaring uiteengezet in deze Overeenkomst overleven.

 12. 12. Inbreuk.

  Elke overtreding van de voorwaarden van deze overeenkomst vormt een inbreuk. Companymay onmiddellijk een waarschuwing. tijdelijk op te schorten. voor onbepaalde tijd op te schorten of rechts gebruiker toegang tot de website te beëindigen indien Gebruiker schendt deze overeenkomst of indien de Vennootschap niet in staat is om na te gaan of authenticeren de informatie Gebruiker heeft verstrekt. verzuim bedrijf om op te treden met betrekking tot een schending door Gebruiker of anderen niet een verklaring van afstand van recht onderneming om te handelen met betrekking tot daaropvolgende of gelijkaardige inbreuken vormen. Zonder beperking van andere rechten Company heeft. Gebruiker begrijpt en erkent dat Company. naar eigen goeddunken. kan juridische en / of billijke opluchting na te streven tegen de gebruiker Als inbreuken of dreigt deze overeenkomst schendt.

 13. 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

  Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Ohio. zonder rekening te houden conflicten oflaw bepalingen. Enige en exclusieve bevoegdheid voor elke handeling of procedure die voortvloeit uit of in verband met overeenkomst van de gebruiker zal in de staat rechtbanken in Cuyahoga County. Ohio. of in Federal District Court voor het noordelijke district van Ohio. Gebruiker en Onderneming ermee akkoord dat elke actie of procedure die voortvloeit uit of in verband met overeenkomst van de gebruiker is onderworpen aan bemiddeling tussen de partijen als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

 14. 14. Leeftijd en verantwoordelijkheid.

  Als u deze site te gebruiken. bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord. Gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account te accepteren. Verklaart u dat u ouder bent dan achttien (18) jaar en om bindende wettelijke verplichtingen voor enige aansprakelijkheid u kan oplopen als gevolg van het gebruik van deze site. U begrijpt dat u financieel verantwoordelijk voor alle gebruik van deze site door u en die met behulp van uw login gegevens.

 15. 15. XNUMX. Severability. Scheidbaarheid.

  Deze voorwaarden zijn scheidbaar worden geacht. In het geval dat een bepaling wordt vastgesteld onuitvoerbaar of ongeldig. een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke. en een dergelijke bepaling is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

 16. 16. Typefouten en Cancelled Transactions.

  Indien een product of dienst onrechte is opgenomen op een verkeerde prijs. Company behoudt zich het recht om te annuleren of te weigeren een bestelling voor de categorieën aan de verkeerde prijs product of dienst. Company behoudt zich het recht om te weigeren of orders te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd. Als de gebruiker credit card reeds belast is voor de aankoop wanneer de bestelling wordt geannuleerd door Company. Bedrijf zal een krediet aan uw credit card af te geven in het bedrag van de door de gebruiker betaald aan Company prijs.

 17. 17. Kosten en Attorney's kosten.

  In ieder legalor billijk geschil tussen de vennootschap en Gebruiker. Als Company isaprevailing partij inthatclaim.Company zal beentitledtorecover.and Useragreestopay Company, kosten alle redelijke en noodzakelijke advocaten gemaakt en de eventuele kosten van een rechtszaak. naast eventuele andere hulp bij wet of in het eigen vermogen. waaraan dergelijke partijen mogelijk recht.

 18. 18. Shipping Policy.
  1. (a) Common Carrier Less Than Truckload (LTL) Vracht en UPS Ground: HGR biedt u een concurrerend verzendtarief via ons logistiek team. Alle zendingen worden vooruitbetaald op het account van HGR.
   Zie Behandelingsbeleid hieronder voor behandelingskosten per item in verband met LTL-verzendingen.
  2. (b) Ophaling van de klant: HGR laadt items op uw voertuig gratis, maar helpt niet bij het vastbinden of vastzetten van de artikelen.
  3. (c) Truckload en gedeeltelijke lading van een vrachtwagen: HGR kan u helpen bij het opzetten van vrachtwagenladingen of gedeeltelijke vrachtladingen (plat bed, tredek, dubbele drop, enz.). We bieden u een concurrerend tarief dat alleen geldig is als het op onze rekening is betaald. Als u een account bij een koerier hebt en deze wilt gebruiken, kunnen we uw vracht ophalen via de koerier van uw keuze. HGR laadt gratis, maar helpt niet bij het vastbinden of vastzetten van de items.
  4. (d) Container: internationale verzendingen, of deze nu vooraf worden betaald of worden verzameld, worden beoordeeld op basis van een containerbelasting van $ 200 die bestaat uit het blokkeren en ondersteunen van de artikelen.
  5. (e) Internationale bestellingen zijn onderhevig aan rechten, belastingen en / of andere invoerrechten. Daarnaast berekent HGR een exportservicekosten die gelijk is aan 5% (minimum van $ 25) van de artikelverkoopprijs. De klant is als enige verantwoordelijk voor deze vergoedingen, documenten en vervoer indien deze worden bewaard bij een douanekantoor in het land van bestemming. In het geval dat u vragen heeft over de internationale verzendingslogistiek, neem dan vóór de aankoop contact met ons op.
  6. (f) De Amerikaanse overheid reguleert de export van Amerikaanse producten, technologie en software, inclusief de verplaatsing van goederen uit de VS naar het buitenland. Controles worden gebruikt om de export en herexport van producten voor tweeërlei gebruik te regelen; items die zowel een civiele als een militaire toepassing hebben. Deze controles zijn ingesteld om de distributie van producten voor tweeërlei gebruik te voorkomen die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. Bepaalde HGR-producten kunnen streng worden gecontroleerd om te voorkomen dat mensen die geïnteresseerd zijn in zich uitbreidende massavernietigingswapens of terroristische ondersteunende entiteiten worden afgeleid. Sancties voor schendingen van Amerikaanse exportwetten en -regelgeving kunnen wettelijk worden opgelegd. Afleiding van producten die in strijd zijn met de wetgeving van de Verenigde Staten is verboden.
 19. 19. Verwerking Beleid.

  HGR berekent een behandelingsvergoeding van $ 29.99 voor alle items die moeten worden voorbereid voor een LTL-zending van Common Carrier. Deze behandelingskosten zijn voor de skid, stretch wrap en het vastzetten van het item op de skid. Deze behandelingskosten zijn slip gebaseerd op $ 29.99 per skid, waarbij de skid 40 "x 48" is. Overmaatse skids worden onderworpen aan een extra toeslag. UPS- of box-handlingkosten beginnen bij $ 4.99, vraag uw favoriete verkoopvertegenwoordiger om specifieke afhandelingskoersen.

 20. 20. Storage Policy.

  Tenzij voorafgaande afspraken schriftelijk zijn goedgekeurd, moeten alle items binnen vijfendertig (45) dagen na ontvangst worden verwijderd of verzonden. Voor items die na de 45-dagen zijn overgebleven, zijn opslagkosten verschuldigd vanaf de zesenveertigste (46th) dag van ontvangst. De minimale opslagkosten bedragen vijfentwintig dollar US Currency ($ 25.00) per maand, per 40 "x 48" -slip. Opslagkosten zijn verschuldigd op de eerste (1st) van de maand met een 5-gratieperiode. Als opslagkosten niet worden betaald door de zesde (6th) dag van de maand, items worden beschouwd als in de steek gelaten en de klant verbeurt de rechten op het item of items. Er zijn geen uitzonderingen.

 21. 21. Diversen.

  Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Vennootschap en Gebruiker met betrekking tot het gebruik gebruikershandleiding Ofthe Website. Elke oorzaak ofaction Gebruiker kan hebben met betrekking tot het gebruik van de Website moet binnen één (I) jaar worden begonnen nadat de claim of reden ofaction voordoet. De titels die in deze overeenkomst zijn uitsluitend en op geen enkele manier te definiëren referentie doeleinden, beperken, interpreteren of beschrijven de reikwijdte en de omvang ofsuch sectie. Gebruiker mag deze Overeenkomst toewijzen.

Contact (naam van Sales Rep)
Uw naam*
Jouw e-mailadres*
bevestig je e-mail adres*
Je telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Item nummer
Bericht*

Contact (naam van Sales Rep)
Uw naam*
Jouw e-mailadres*
bevestig je e-mail adres*
Je telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Item nummer
Bericht*